Energieakkoord legt lat voor huursector

Koningin Maxima met leuke hoed

Het Rijk heeft met de huursector afgesproken dat alle huurwoningen van woningcorporaties vanaf 2020 energielabel B of beter hebben. Op dit moment worden er allerlei maatregelen genomen door de corporaties om de woningen energiezuiniger te maken. De overheid streeft ernaar dat in 2050 alle gebouwen in Nederland energieneutraal zijn. Nu is er veel spraakverwarring over wat hier nu feitelijk onder wordt verstaan. De overheid hanteert het standpunt dat alleen het gebouwgebonden energieverbruik wordt meegeteld. Dit staat gelijk aan een energieprestatie (EPC) van 0,0. Naar verwachting zal in 2020 de EPC-eis voor woningen in het bouwbesluit worden aangescherpt tot 0,0. Pas vanaf dat moment wordt dus iedere nieuwbouwwoning energieneutraal gebouwd. Omdat de nieuwbouwproductie slechts 1% bedraagt van de bestaande woningvoorraad, is duidelijk dat er grote stappen moeten worden gemaakt om het doel in 2050 te bereiken.

Dit houdt in dat er voor corporaties dus nog een flinke renovatieopgave ligt. Hierbij biedt het Rijk wel financiële steun. Als onderdeel van het Energieakkoord stelt het Rijk voor de periode 2014-2017 in totaal 400 miljoen euro beschikbaar voor sociale verhuurders die energiebesparende maatregelen treffen.

De corporatiesector zal de grootste aanjager van de energietransitie moeten worden. Enerzijds omdat zij ruim 30% van alle woningen in bezit hebben en anderzijds omdat de overheid hier nog enige invloed op kan uitoefenen. En niet in de laatste plaats omdat de betaalbaarheid van de totale woonlasten hiermee in belangrijke mate kan worden geborgd. Aangenomen mag worden dat de komende jaren de energielasten weer zullen stijgen en de hoogte van de gemiddelde huur zullen benaderen. Indien de huurders in belangrijke mate niet meer afhankelijk zullen zijn van externe energieleveranciers omdat hier zelf in wordt voorzien, levert dit naast het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen, ook meer invloed van de overheid op bij de ontwikkeling van de koopkrachtplaatjes. 


Gerelateerde links (bronnen)

'Helft corporaties haalt doel Energieakkoord niet'

'Energieakkoord helpt woningcorporaties met energiebesparing'